Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

Definities

 • Cursist: De natuurlijke persoon die aan Theorie Plan de opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theoriecursus.
 • Theorie Plan: De rechtspersoon Traffic Brothers BV, handelend onder de naam Theorie Plan, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84700378 en BTW NL863322177B01.
 • Theoriecursus: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting waarin Theorie Plan zich jegens cursist verbindt tot het leveren van cursussen gericht op het CBR theorie-examen en aanvullende cursussen alsmede enige ander goed of dienst die Theorie Plan aan de cursist levert.
 • Theorie examen: Het theorie-examen personenauto (A), motor (M) en bromfiets (AM) waar de cursist aan deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR).

Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van Theorie Plan die strekken tot het leveren van een theoriecursus.
 • De door de cursist gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Theorie Plan.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 • In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie documenten.
 • De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Theorie Plan deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

2.1: Alle offertes zijn vrijblijvend en binden Theorie Plan niet. De cursist kan geen rechten ontlenen aan een door Theorie Plan gedane aanbieding.

2.2: De door Theorie Plan gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. De opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst of cursus te maken kosten.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1: Een overeenkomst tussen Theorie Plan en de cursist komt tot stand nadat de cursist het digitale inschrijfformulier heeft ingestuurd of telefonisch de theoriecursus heeft aangevraagd.

3.2: Een overeenkomst komt ook tot stand nadat cursist het door Theorie Plan uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard en Theorie Plan aanvangt met aanbieden van een theoriecursus aan de cursist.

3.3: Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd worden indien dit 5 werkdagen voor aanvang van de cursus gebeurd. In alle andere gevallen blijft de overeenkomst gehandhaafd en is de cursist gehouden het volledige bedrag te voldoen. Een annulering of wijziging van de overeenkomst dient altijd per e-mail of telefonisch te geschieden.

3.4: Indien Theorie Plan niet tijdig een afmelding (volgens artikel 3.3) heeft ontvangen of de cursist niet is verschenen, is de cursist verschuldigd het gehele cursus bedrag te voldoen.

3.5: Bij overlijdensgevallen of ziekmeldingen kan het theorie-examen bij het CBR geannuleerd worden als het cursist voldoet aan artikel 3.5.1 & 3.5.2. Het theorie-examen zal dan verschoven worden naar een ander datum.

3.5.1 Bij ziekmelding; als er een kopie van doktersverklaring is of een bewijs van een ziekenhuisopname.

3.5.2 Bij overlijdensgevallen; Een kopie van het overlijdensbericht.

Artikel 4: Aanvang

4.1: De datum en het tijdstip waarop de theoriecursus plaatsvindt en door Theorie Plan en de cursist onderling is afgesproken.

4.2: Indien de cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 4.1 deel te nemen aan de theoriecursus dient de cursist dit aan Theorie Plan te melden, waarna Theorie Plan en de cursist een nadere datum overeenkomen waarop de cursist de theoriecursus volgt.

4.3: Indien de cursist op de overeengekomen datum als bepaalde in artikel 4.1 niet deelneemt aan de theoriecursus zonder hiervan melding te maken aan Theorie Plan is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan Theorie Plan. In dit geval komt cursist niet in aanmerking voor herkansing van de cursus waarin de garantie voorziet.

Artikel 5: Verplichtingen cursist

5.1: De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien cursist deze verplichting niet nakomt is Theorie Plan gerechtigd de cursist de toegang tot de theoriecursus te weigeren, zonder dat Theorie Plan daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.

5.2: Cursist dient zorg te dragen dat Theorie Plan alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen.

5.3: Cursist zal de door Theorie Plan eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.

5.4: Eventuele schade aan de door Theorie Plan geleverde zaken dient door cursist vergoed te worden.

Artikel 6: Verplichtingen Theorie Plan

6.1: Theorie Plan is verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theoriecursus.

6.2: Theorie Plan zorgt er voor dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame, deskundige personen.

6.3: Theorie Plan is verplicht de schade te vergoeden, overeenkomstig met hetgeen bepaald in artikel 10, van schade die door toedoen of een nalaten van Theorie Plan aan de kant van de cursist is ontstaan en die Theorie Plan aangerekend kan worden.

Artikel 7: Prijzen

7.1: De door Theorie Plan gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

7.2: Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen Theorie Plan en cursist zich prijsverhogingen voordoen voor de door Theorie Plan te gebruiken materialen, energie of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de theoriecursus is Theorie Plan gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de cursist, mits deze kosten niet meer dan vijftien procent (15%) van de originele prijs bedraagt.

Artikel 8: Betaling

8.1: De betaling voor de theoriecursus dient 5 dagen na factuurdatum door middel van een bankoverschrijving of contant voor aanvang van de theoriecursus te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.2: Uitzondering op artikel 8.1 betreft wanneer de cursist de cursus minder dan 5 dagen voor aanvang van de cursus aanvraagt. In dat geval kan er enkel contant betaald worden voor aanvang van de theoriecursus.

8.3: Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cursist van rechtswege in verzuim. De cursist is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.4: Indien de cursist niet deelneemt aan de theoriecursus en deze niet heeft geannuleerd (48 uur voor aanvang van de ingeplande cursus kan men de cursus annuleren) per mail met inachtneming van hetgeen bepaald in deze voorwaarden, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan Theorie Plan.

8.5: Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door Theorie Plan gemaakt indien Theorie Plan op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de cursist verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de cursist.

8.6: Theorie Plan kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • Aan cursist (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • Ten aanzien van cursist faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • Het vermoeden bestaat dat cursist niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen;
 • De cursist handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Theorie Plan voortvloeiende verplichting;
 • De cursist inbreuk maakt op rechten van derden;
 • De cursist handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Theorie Plan;
 • De cursist niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk, alsdan niet aangetekend, schrijven;
 • Bij terugkerende betalingsproblemen.

8.6: Indien Theorie Plan overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.4 wordt al hetgeen door de cursist aan Theorie Plan verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar. Eventueel reeds betaalde bedragen worden nimmer geretourneerd.

Artikel 9: Overmacht

9.1: Theorie Plan is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2 Indien Theorie Plan ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is Theorie Plan gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1:Theorie Plan is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een nalaten van Theorie Plan mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.

10.2: Mocht er onverhoopt geen uitkering plaatsvinden onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst als bepaald in artikel 10.1 dan zal cursist van Theorie Plan geen schadevergoeding ontvangen.

10.3: Theorie Plan kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij het officiële CBR theorie-examen.

10.4: Theorie Plan in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door Theorie Plan geleverde zaken.

10.5: Indien Theorie Plan aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Theorie Plan beperkt tot directe schade

10.6: De cursist vrijwaart Theorie Plan tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11: Toepasselijk recht

11.1: Op alle rechtsbetrekking waarbij Theorie Plan partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2: De cursist en Theorie Plan zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.